Arbetsordning för ungdoms- och elitkommittén

Huvuduppgiften är att planera och genomföra tränings och tävlingsverksamhet.

 

Kommittén utser inom sig t ex

 • sekreterare
 • lagledare/coach för respektive lag
 • ansvarig för sponsorverksamheten inom kommitténs ansvarsområde vilket dock ej får försvåra för klubbens övriga sponsoraktiviteter

 

Ansvarsområde

 • juniorverksamheten
 • respective seriespel

 

Kommittén åligger att:

 • till styrelsen senast den 31/12 överlämna förslag till årsberättelse vad gäller junior och elitkommitténs verksamhetsområde
 • utarbeta och till styrelsen senast den 1/11 avge budgetförslag för verksamheten inom kommitténs ansvarsområde under det närmast kommande kalenderåret
 • i anslutning till budgetförslaget föreslå kommitténs del i verksamhetsplanen
 • att till styrelsens prövning och beslut överlämna ärenden, som skulle innebära ett överskridande av beviljade anslag
 • hålla kontakt med distriktsförbundets junior- och elitledare
 • i samråd med klubbens pro planlägga och genomföra serielagens träning
 • ansvara för praktiska arrangemang (resor, logi mm) i samband med tävlingar på annan ort
 • leda beslutad ungdomsverksamhet
 • svara för att klubben om möjligt deltar i NVGF:s olika juniorserier
 • utarbeta information om aktuella händelser som berör och berört kommittén och i samråd med styrelsen/VD anslå denna på klubbens informationstavla
 • för kommittén upprätta och efterleva en handlingsplan
 • protokollföra kommitténs möten