MEDLEM

Vårårsmöte

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Övriga frågor (information och diskussion).