Höstårsmöte 1 dec 2021

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras. 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 3. Fastställande av föredragningslista. 
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 
 8. Val av
  a)
  klubbens ordförande för en tid av 1 år
  b)
  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) revisor jämte suppleanter för en tid av1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  d) 4 ledamöter i valberedningen för en tid av1 år, av vilka en skall utses till ordförande. Båda könen ska vara lika representerade. 
  e) ombud till GDF-möte.

 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Val av styrelse i Skellefteå Golf AB för kommande verksamhetsår.
 11. Övriga frågor (information och diskussion). 

Valberednings förslag höstårsmötet 2021

Omval ordförande, för en period om 1 år:

Lars Skoog, ordförande (2021-2022)

Kvarstår 1 år på mandatperiod:

Thomas Hedberg, ledamot – (2020-2022)

Carl Lindberg, ledamot (2020-2022)

Ethel Söderström, ledamot (2020-2022)

Annica Simonsson, ledamot (2020-2022) – önskar ej fullfölja mandatperioden, avgår (2021)!

Mandatperiod utgår, förslag omval 2 år:

Adam Larsson (2019-2021), ledamot (2021-2023)

Sofia Larsson (2019-2021), ledamot (2021-2023)

Caisa Abrahamsson (2019-2021), ledamot. Avslutar efter sin mandatperiod (2021).

 

Förslag nyval ledamöter för en period om 2 år (se separat presentation):

Tobias Holmberg, ledamot. (2021-2023).

Andreas Boman, ledamot. (2021-2023).

  

Valberedning

Annica Skoog, Anneli Rönnlund och Pär Gustavsson avgår.

Ulf Norgren (omval)

 

Kompletterande förslag till valberedningen:

Jan Lundström (nyval)

Caisa Abrahamsson (nyval)

Madeleine Paleski Östlund (nyval)

Skellefteå November 2021

/Valberedningen

Anneli Rönnlund                       Annica Skoog

Pär Gustavsson                         Ulf Norgren

 

Presentation av Andreas Boman

Andreas Boman, 43 år Kontorschef Aspia Skellefteå.

I grunden civilekonom som under många år arbetat som Auktorierad revisor på bland annat PwC i Skellefteå. Idag arbetar jag som redovisningskonsult och kontorschef på Aspia. Har varit idog men inte särskilt lyckosam golfspelare i drygt 25 år.

Jag hoppas kunna bidra med ideer och uppslag för att klubben ska kunna vidareutvecklas i den positiva anda som nu råder.

I samarbete med övriga styrelsemedlemmar hoppas jag bidra till att klubbens resurser används på bästa möjliga sätt och att vi tillsammans verkar för ett fortsatt högt engagemang hos både klubbens personal och medlemmar.

Presentation av

Hej, mitt namn är Tobias Holmberg och jag är född och uppvuxen på Sunnanå/Sörböle.

Idag bor jag i Lund med min sambo Maja och min hund.

 

Jag jobbar på Balder- och Anderstorpsgymnasiet som Utbildningskoordinator. I mitt arbete så jobbar jag med att skapa och bibehålla goda kontakter med olika branscher i näringslivet. Jag jobbar även med olika Internationaliseringsprojekt, speciellt projekt inom Erasmus+. I alla delar av detta ingår det ekonomifunktioner där jag och min kollega ansvarar för, statsbidrag och de medel projekten får i anslag.

 

Sedan sitter jag även i styrelsen för Vision Skellefteå, förutom styrelsearbetet i vision sitter jag med i tre olika samverkansgrupper och är löneförhandlingsdeligerad för förvaltningen, utbildning och arbetsmarknad.

 

Jag har även jobbat på Skellefteå GK som banarbetare några somrar! 

 

På min fritid så spelar jag så klart golf där jag kämpar på, inte min bästa säsong i år, men hoppas på ett bättre resultat av mot spelande nästa år! Annars så spenderade jag mycket tid på landet där jag har en släktgård.

 

Mål med styrelsearbetet är att tillsammans med personal, styrelse utveckla Skellefteå GK bana. Stötta banchef och banpersonal för att de ska kunna göra sig arbete på ett bra och säkert jobb. Se över dagens maskinpark för att se om komplettering behövs utifrån personalen och banas behov.

Jag skulle vilja titta över och utveckla strukturen på Skellefteå GK:s hemsida. Jag skulle även vilja tillsammans med styrelsen se över effektiviseringar både när det gäller banan och banpersonalen, men även administrationssidan tex budgetprocessen. 

 

Sedan så ser jag framför mig ett utvecklingsarbete gällande arbetsmiljön, och då speciellt mot banarbetare och med de risker som detta medföljer.

Skellefteå Golfklubb avgifter 2022

 
Årsavgift (Medlemsavgift) 2022
Senior fullvärdig medlem 26 år eller äldre GULD, (600 kr) 5 550
Senior fullvärdig medlem 26 år eller äldre SILVER, (600 kr) 3 360
Senior fullvärdig medlem 26 år eller äldre BRONS, (600 kr)                2 340
Yngre senior fullvärdig medlem 22 – 25 år, (600kr)   3 610
Junior 1 fullvärdig medlem 18 – 21 år, (360 kr)    2 900
Junior 2 fullvärdig medlem 12 - 17 år, (180 kr) 1 375
Junior 3 fullvärdig medlem – 11 år, (120 kr)      630
Non resident Ej boende inom Skellefteå kommun, (600 kr)    4 255
Greenfeemedlem Ej boende inom NVGF-område 850
Passiv medlem  600
Familjemedlem 1 525