Årsmöteshandlingar 2018

Årsmöteshandlingar 2018

Ärenden vid vårmötet

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
   b) Styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-och räkenskapsåret.

8 Fastställande av resultat -och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11 Övriga frågor (information och diskussion)

 

Här kommer vi att fylla på med övriga dokument löpande.