Höstårsmöte 2020

Här hittar du presentationer av valberedningens förslag till nyval.

Dagordning för höstårsmötet som även innefattar punkterna 6-9 från vårårsmötet

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

  6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

  7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med   balansräkningen.
  9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
 8. Val av
  a. klubbens ordförande för en tid av 1 år
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c. revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  d. ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. Båda könen ska vara lika representerade.
  e. ombud till GDF-möte.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Val av styrelse i Skellefteå Golf AB för kommande verksamhetsår.
 11. Övriga frågor (information och diskussion).