Plan mot kränkning och diskriminering

Likabehandling inom LIU (lokal idrottsutbildning1) och NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning)

Skellefteå gymnasieskola ska vara en skola där elever och personal trivs och mår bra. Ingen ska på skolan utsättas för kränkningar, diskriminering eller trakasserier. Alla på skolan har ett ansvar att motverka, förebygga, upptäcka handlingar och attityder som kan antas vara i strid med lagen.

Vad är diskriminering och kränkande behandling?

  • Diskriminering betyder att någon missgynnas på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder.

  • Trakasserier betyder att en persons värdighet blir kränkt och att det finns en koppling till diskrimineringsgrunderna, eller att trakasserierna är av sexuell natur, så kallade sexuella trakasserier.

  • Kränkande behandling betyder att någons värdighet blir kränkt, men utan samband med diskrimineringsgrunderna. Exempel på kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala (utfrysning, grimaser), texter och bilder både IRL och på nätet.

  • Repressalier betyder att en elev bestraffas eller behandlas negativt om eleven eller vårdnadshavare har berättat om eller anmält diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Både skolpersonal, föreningspersonal och elever kan agera på sätt som kan upplevas som diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Likabehandling inom LIU och NIU

LIU och NIU är en del av gymnasieutbildningen och därför gäller samma regler för likabehandling inom NIU och LIU som för all annan skolverksamhet. De gäller även om undervisningen eller träningen sker utanför skolan exempelvis i träningslokaler eller på träningsanläggningar.
Exempel på handlingar och situationer som inte är tillåtna enligt skolans värdegrund och alltså inte får förekomma på LIU eller NIU:

  • Sortering eller bestraffning på grund av t ex ålder, årskurs, lag eller prestation. T ex att det förlorande laget måste plocka undan utrustning, eller att en elev som förlorat ska bjuda på fika
  • Favorisering av vissa elever
  • Negativ jargong och bråk
  • ”Nollning”
  • Personal tar inte kränkningar på allvar, rapporterar inte till rektor

Likabehandlingsplan

Skolorna ska varje år göra likabehandlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling. Varje år görs först en kartläggning av hur situationen i stort ser ut, det sätts mål för likabehandlingsarbetet, åtgärder vidtas och till sist följs arbetet upp och utvärderas. Det ligger sedan till grund för nästa års planer.
Likabehandlingsplanerna finns att läsa på gymnasieskolornas webbsidor:
www.skelleftea.se/anderstorpsgymnasiet
www.skelleftea.se/baldergymnasiet

Likabehandlingsteam

Likabehandlingsteamet för LIU/NIU består av idrottssamordnare, rektor, kurator, undervisande lärare/instruktör samt ansvarig från förening. Utöver det generella ansvaret så har likabehandlingsteamet ett mer specifikt ansvar att jobba operativt.

Rutiner vid misstanke om kränkande behandling

Var och en – elev, vårdnadshavare, lärare/instruktör eller annan personal – som får veta att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling, ska anmäla det till rektor, samordnare eller likabehandlingsteam. Skolan ska ta varje signal eller annan uppgift om kränkande handling på allvar, och utreda vad som ligger bakom. Det gäller oavsett om det handlar om kränkningar mellan elever eller mellan personal och elever.
Kränkning elev-elev
Rektor och likabehandlingsteam ska informeras. Likabehandlingsteamet samlar in information och utreder vad som hänt. Utifrån det planeras och genomförs lämplig åtgärd. Arbetet dokumenteras.
Kränkning personal/instruktör-elev
Rektor ska informeras. Närmaste arbetsledare ansvarar för att utreda vad som hänt och att genomföra och följa upp nödvändiga åtgärder.

Hur görs likabehandlingsplanen känd?

Bland annat genom allmän information, elevutbildningar, via temadagar, träffar med vårdnadshavare, via skolornas webbsidor, via intranätet och via elevinformationshäfte.
Information om likabehandling specifikt för LIU och NIU ges även på träffar med alla idrottselever, träffar med lärare/instruktörer och representanter för föreningar samt via idrottsföreningarnas webbsidor.

Kontaktuppgifter

Katarina Söderlund, samordnare för LIU och NIU, Skellefteå kommun, tel 070-21 86 462

Esko Rajala, styrelsen Skellefteå Golfklubb, tel 070-235 95 96