Arbetsordning för anläggningskommittén (AK)

Bankommittén är styrelsens organ för handläggning av banfrågor. Den direkta arbetsledningen som redovisas i särskild befattningsbeskrivning utövas genom banchefen. Bankommitténs ordförande kallar vid behov kommittén till sammanträden. Till sammanträdena skall anställd banansvarig kallas.

 

Ansvarsområde

Ansvar för upprättande av målbeskrivning av banverksamheten , samt uppföljning av densamma. Långsiktigt planeringsansvar för banverksamhet. Exempelvis verksamhetsplaner, projektplaner etc

 

Kommittén åligger att:

  • till styrelsen före den 31/12 överlämna förslag till årsberättelse avseende BK:s verksam- hetsområde
  • utarbeta och till styrelsen före den 1/11 avge budgetförslag för verksamheten inom BK:s ansvarsområde
  • i anslutning till budgetförslaget föreslå formuleringar att ingå i verksamhetsplanen samt i förekommande fall revideringar i flerårsplanen
  • att till styrelsens prövning och beslut överlämna ärenden, som skulle innebära ett överskridande av beviljade anslag
  • protokollföra BK:s sammanträden
  • svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler utförs i samråd med TK
  • BK och anställd banansvarig skall hålla fortlöpande kontakt med Golfförbundets och distrikts- förbundens banenheter samt ta del av deras informationer