Arbetsordning för miljökommittén

 Huvuduppgiften är att underhålla det ramverk som ger klubben förutsättningar att aktivt utveckla anläggningen i enlighet med klubbens miljöpolicy.

 

Ansvarsområde

* miljö- och arbetsmiljösamordning

* initiera, stödja och följa upp klubbens miljöarbete

* varje år uppdatera och publicera klubbens miljöplan

 

Kommittén åligger att:

* till styrelsen senast den 31/12 överlämna förslag till årsberättelse vad gäller kommitténs verksamhetsområde

* utarbeta och till styrelsen senast den 1/11 avge budgetförslag för verksamheten inom kommitténs ansvarsområde under det närmast kommande kalenderåret

* i anslutning till budgetförslaget föreslå kommitténs del i verksamhetsplanen

* att till styrelsens prövning och beslut överlämna ärenden som skulle innebära ett överskridande av beviljat anslag

* utarbeta information om aktuella händelser som berör och berört kommittén och i samråd med styrelsen/VD anslå denna på klubbens informationstavla

* för kommittén upprätta och efterleva en handlingsplan

* protokollföra kommitténs möten