Arbetsordning för damkommittén

Kommittén utser inom sig

 • sekreterare

Ansvarsområde

 • tävlingsverksamhet för medlemmar över 22 år
 • aktivt verka för fler damer i golfen

Kommittén åligger att:

 • till styrelsen senast 31/12 överlämna förslag till årsberättelse över kommitténs verksamhetsområde
 • utarbeta och till styrelsen senast den 1/11 avge budgetförslag för verksamheten inom kommitténs ansvarsområde under det närmast kommande kalenderåret
 • i anslutning till budgetförslaget föreslå kommitténs del i verksamhetsplanen
 • att till styrelsens prövning och beslut överlämna ärenden, som skulle innebära ett överskridande av beviljade anslag
 • utse representanter till distriktets serietävlingar
 • administrera klassens distriktstävlingar förlagda till klubben samt ansvara för att anmälnings-avgifter blir erlagda vid sådana tävlingar på andra banor
 • hålla kontakt med distriktsförbundets motsvarande kommitté/er
 • medverka som golfvärd/starterfunktionär etc
 • kommunicera aktuella händelser som berör och berört kommittén
 • för kommittén upprätta och efterleva en handlingsplan
 • protokollföra kommitténs möten