Arbetsordning för miljö/arbetsmiljökommittén

Huvuduppgiften är att underhålla det ramverk som ger klubben förutsättningar att aktivt utveckla anläggningen i enlighet med klubbens miljöpolicy.

Ansvarsområde

  • miljö- och arbetsmiljösamordning
  • initiera, stödja och följa upp klubbens miljöarbete
  • varje år uppdatera och publicera klubbens miljöplan

Kommittén åligger att:

  • till styrelsen senast den 31/12 överlämna förslag till årsberättelse vad gäller kommitténs verksamhetsområde
  • utarbeta och till styrelsen senast den 1/11 avge budgetförslag för verksamheten inom kommitténs ansvarsområde under det närmast kommande kalenderåret
  • i anslutning till budgetförslaget föreslå kommitténs del i verksamhetsplanen
  • att till styrelsens prövning och beslut överlämna ärenden som skulle innebära ett överskridande av beviljat anslag
  • utarbeta information om aktuella händelser som berör och berört kommittén och i samråd med styrelsen/VD anslå denna på klubbens informationstavla
  • för kommittén upprätta och efterleva en handlingsplan
  • protokollföra kommitténs möten

Kontaktpersoner

Mats Hallefors
Mats Hallefors
Göran Möller
Göran Möller