Skellefteå GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben, om inte annat beslutats för en specifik
tävling. Tidvis kan även tillfälliga lokala regler gälla, och dessa anslås.
1. GRÄNSER FÖR OUT OF BOUNDS (Regel 18)
a) Markeringarna för banans gräns mellan Gul slinga hål 1 och hål 8 gäller endast för
spel på hål 1. För spel på hål 8 är markeringarna oflyttbara tillverkade föremål.
2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)
a) Röda pliktområden där bara ena sidan är markerad är oändliga.
b) Det röda pliktområdet på höger sida längs Blå slinga hål 2 sträcker sig fram till
gränsen för Out of bounds.
c) Omarkerade diken och dammar betraktas som röda pliktområden. Gränsen för
sådana definieras av där marken bryter av ned mot området.
d) Betongplattan vid pliktområdet på Gul slinga hål 2 är inte en droppzon.
3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16)
a) Alla områden som definieras med blå pinnar och/eller vita linjer runt om området
är Mark under arbete.
b) Områden som definieras av blå/vita pinnar definierar Mark under arbete, varifrån
spel är förbjudet.
c) Myrstackar på spelfältet är Mark under arbete, varifrån spel är förbjudet. Spelaren
måste ta lättnad enligt Regel 16.1b.
d) Dräneringar täckta med grus på spelfältet är Mark under arbete.
e) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är
Mark under arbete. Regel 16.1c är tillämplig.
f) Skador på den finklippta delen av spelfältet, förorsakade av banarbetare och/eller
deras fordon, t.ex. traktorspår som har knäckt markytan är Mark under arbete.
Regel 16.1b är tillämplig.
4. OFLYTTBARA TILLVERKADE FÖREMÅL (Regel 16)
a) Belagda vägar är oflyttbara tillverkade föremål. Med belagda vägar menas vägar
som är belagda med grus eller asfalt.
b) Avståndsplattor är oflyttbara tillverkade föremål
c) Stenar i bunkrar är inte oflyttbara tillverkade föremål. Dessa är lösa naturföremål
och får avlägsnas enligt Regel 15.1a.
d) Fundament till 150-metersmarkeringar är oflyttbara tillverkade föremål.
e) Betongplattan vid pliktområdet på Gul slinga hål 2 är ett oflyttbart hindrande
föremål.
f) Lador på spelfältet är en organiska/integrerade delar av banan. Bollen måste spelas
som den ligger eller förklaras ospelbar, och lättnad med ett slags plikt får då tas
enligt Regel 19.
5. FLYTTBARA TILLVERKADE FÖREMÅL (Regel 15.2)
a) 150-metersmarkeringar (gul/svarta) är flyttbara tillverkade föremål.
Skellefteå i maj 2022/Tävlingskommittén