Huvuduppgiften är att planera och genomföra klubbens tävlingar.

Kommittén utser inom sig

 • vice ordförande
 • sekreterare
 • ansvarig för banmarkeringar

 

Ansvarsområden på SkeGK

 • tävlingsverksamheten (övergripande)
 • tävlingsbestämmelser
 • tillfälliga lokala regler under respektive tävling
 • lokala bestämmelser
 • priser och prisutdelningar
 • klubbdomare

 

Kommittén åligger att:

 • till styrelsen senast 31/12 överlämna förslag till årsberättelse över kommitténs verksamhetsområde
 • upprätta klubbens tävlingsprogram
 • ansvara för att beslutade tävlingar genomförs i enlighet med SGF:s bestämmelser och rekom-mendationer
 • hålla sig informerad om SGF:s regler för handicapsättning
 • vara väl förtrogen med gällande bestämmelser för bestraffningsärenden
 • svara för rekrytering och utbildning av funktionärer till tävlingar i TK: s regi
 • inom ramen för beviljade anslag anskaffa priser till tävlingar samt förbereda och genomföra prisutdelningar
 • utarbeta information om tävlingar och låta anslå dem på lämplig plats eller i pärm och på klubbens hemsida
 • informera om TK: s verksamheter på klubbens hemsida
 • utarbeta och förelägga styrelsen förslag till bestämmelser för priser som uppsätts av donator eller motsvarande
 • vid behov besluta och vidta erforderliga åtgärder beträffande tävlingar utanför ordinarie tävlingsprogram
 • inför tävling i samråd med bankommittén svara för att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk
 • för kommittén upprätta en handlingsplan, föra minnesanteckningar vid kommitténs sammankomster samt redovisa resultat av tävlingar till massmedia
 • efter varje möte översända minnesanteckningar till VD
 • samråda med banansvariga så att banan blir tillgänglig i nödvändig omfattning för banskötselåtgärder

Tävlingskommittén

Caroline Graff
Caroline Graff
Ordförande
Adam Larsson
Adam Larsson
Roger Burström
Roger Burström
Jyrki Kyllönen
Jyrki Kyllönen